Όροι Χρήσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Simple Caracters (Δ. & Ρ. ΛΙΑΚΩΤΙΤΗΣ ΕΠΕ, εφεξής η “Εταιρεία”) προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα παραγόμενα προϊόντα της, δίνοντας τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ' αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους, καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρεία, μέσα από το σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας www.simple-caracters.gr αποτελούν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η Εταιρεία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών επικοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας, ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στην ιστοσελίδας μας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό της. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές της ιστοσελίδας που καλύπτεται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο πηγαίος κώδικας, και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με τη συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου και των συστατικών του στοιχείων, και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, ιδίως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η άδεια δεν περιλαμβάνει δέσμευση της Εταιρείας, όσον αφορά την ορθή χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε άλλες εταιρείες και εφαρμογές που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης (share). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεταφέρει σχετικά στοιχεία σε υπηρεσίες διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων (messenger services), μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που βρίσκονται προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες αναρτήσεις. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρείας.

O επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για τη λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας www.simple-caracters.gr, κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το Π.Δ. 131/2003 (Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών επικοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ("Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003). Η ιδιότητα αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των όρων χρήσης άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας της πληροφορίας, όπως οι εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από το διαδικτυακό τόπο, οι οποίες διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης των εταιριών αυτών.

Ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών (όπως η εφαρμογή “Like/Μου αρέσει” της Facebook), ο φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

 

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 131/2003, ο φορέας ενημερώνει ότι:

 • η πλήρης επωνυμία του είναι “Δ. & Ρ. ΛΙΑΚΩΤΙΤΗΣ ΕΠΕ”,
 • η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστημένος είναι Ανδ. Παπανδρέου 31 & Αγ. Παρασκευής 1, 15232 Χαλάνδρι,
 • στοιχεία επικοινωνίας είναι eshop@simple-caracters.grκαι 212 0000006.
 • και ο φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α.Ε. με ΑΡ. 46102/01/Β/00/456 (05) και στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν πωλήσεις εξ' αποστάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

 • Τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης,
 • Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, το χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής,
 • Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τη χρήση συστήματος PayPal, την αντικαταβολή ή την τραπεζική κατάθεση. Aποδεκτές πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες θεωρούνται όσες παρουσιάζονται ως επιλεγόμενες από το σύστημα υποβολής παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:

 • Την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
 • Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,
 • Την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 • Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
 • Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
 • Το δικαίωμα επιστροφής.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω (υπό 2.1.4. α-στ) πληροφορίες κι επιπλέον:

 • Η επωνυμία κι η διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή,
 • Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος,
 • Οι όροι και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν.2251/1994, μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης,
 • Πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δικαίωμα επιστροφής προϊόντος

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το σχετικό έντυπο επιστροφής που του χορηγείται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής, o καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης επιστροφής, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το ποσό έχει χρεωθεί στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος επιστροφής επιφέρει ταυτόχρονα και τη λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Η επιστροφή χρημάτων ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα κι όχι για τα φυσικά καταστήματα.

Δικαίωμα αντικατάστασης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε, πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία και να αποσταλεί την ημέρα της παραλαβής του, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο καταναλωτής να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επιστάμενο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρεία μας. Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που δεν αντιστοιχεί σε αυτό της παραγγελίας είναι οι ακόλουθες:

 • Επικοινωνία με την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος για την επισήμανση του προβλήματος, στο τηλέφωνο ή στο email που βρίσκεται στο πεδίο “Επικοινωνία” του διαδικτυακού τόπου,
 • Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης επιστροφής προϊόντος που βρίσκεται εντός του πακέτου αποστολής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών,
 • Εφόσον πρόκειται για προϊόν που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση κατά την οποία παρελήφθη. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

 Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην Εταιρεία, αποστέλλοντας email στο eshop@simple-caracters.gr.

To παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα, και η απάντηση θα του αποσταλεί από την Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για τη διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε περίπτωση που αφορά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο καταναλωτής αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών, ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον καταναλωτή και την Εταιρεία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα στον καταναλωτή και την Εταιρεία, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός 14 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον καταναλωτή και την Εταιρεία.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα, παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα.

Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Επικοινωνία”.